Productes

Serinus

Productes

Serinus

Productes

Serinus

serinus-productos-general
Informació general

Els productes SERINUS estan dirigits a l'alimentació de passeriformes granívors (particularment canaris).
Es tracta d'aliments complets amb composicions que emulen la composició nutricional de la fracció realment ingerida de les dietes ancestrals.
Els pinsos possibiliten l'obtenció d'òptims resultats mitjançant un maneig alimentari dels exemplars adults extremadament simple basat en pinso complet, sílex grit, grit càlcic i aigua.
Les pastes de cria i les Microspheres, faciliten enormement la labor de criança dels polls duta a terme pels progenitors.
Les papilles permeten millorar el desenvolupament de les niuades febles o excessivament nombroses, i fins i tot finalitzar artificialment si cal la cria dels polls fins a l'emancipació.

Catàleg Serinus
serinus-products-features
Característiques

En la seva major part es tracta d'aliments complets, és a dir, que contenen tots els nutrients que requereixen els ocells als quals van dirigits. Aquests requeriments difereixen substancialment segons l'edat i el tipus d'animal de destí. A diferència del que ocorre en les mixtures de llavors, cada porció d'aliment que ingereix l'ocell, conté tots els nutrients que necessita i en les proporcions adequades.
Són molt apetents i han estat ideats per a poder ser subministrats com a alimentació única i exclusiva.

Taula de composicions nutricionals
serinus-productos-ventajas
Avantatges de SERINUS

Els avantatges de l'ús dels nostres productes són múltiples:
Simplifica enormement el maneig del centre, minimitzant-se el temps requerit en la distribució d'aliments i la neteja. Redueix la quantitat de pols ambiental.
Millora l'estat de salut dels ocells i la seva resistència a les malalties.
Minimitza la necessitat de tractaments farmacològics.
Millora els resultats reproductius (nombre d'ous, fertilitat, viabilitat d'ous i polls).
Elimina els riscos propis de les mescles de llavors.

serinus-productos-nuestra-propuesta
La nostra proposta

Seleccioni la fórmula de pinso més adequada per als ocells que desitja alimentar.
Mantingui el pinso sempre a lliure disposició dels ocells.
Mantingui permanentment Sílex Grit a disposició dels ocells en una menjadora independent. La ingestió de sorra de sílex garanteix el correcte funcionament del pedrer i del sistema digestiu en general.
Procuri que els ocells tinguin a la seva disposició nostre Serinus Calcum Grit en el moment de la posta i en els grups d'animals joves (els ocells solament l'ingeriran en els moments puntuals en els quals els seus requeriments en calci siguin superiors a les aportacions de la dieta).
Aprofiti els avantatges que ofereix el subministrament de papilles a les niuades febles o excessivament nombroses.

Les diverses fórmules de pinso SERINUS han estat dissenyades per a l'òptima nutrició dels ocells adults i juvenils. Es tracta d'aliments complets en els quals cada porció d'aliment conté tots els nutrients necessaris per a les aus a les quals van destinats. La gamma inclou pinsos de cria, de manteniment i de muda. És important seleccionar la dieta més adequada per a cada moment. Poc tenen a veure per exemple, els requeriments nutricionals d'un canari en l'etapa de repòs reproductiu amb els d'un altre en procés de muda. Així mateix, la gamma incorpora fórmules amb nivells extremadament baixos en carotenoids i xantofil·les, especialment aptes per a les races en la qual es desitja evitar el fenomen del “dorée”.
Les papilles de la gamma SERINUS han estat dissenyades per a la cria manual dels polls i permeten aconseguir els elevats ritmes de creixement que aquests requereixen per al seu òptim benestar. En polls nounats o de pocs dies de vida es recomana el subministrament de llet de pap. La resta de fórmules de papilla estan ideades per a donar suport a polls de més edat. La gamma incorpora fórmules de papilles amb nivells extremadament baixos en carotenoids i xantofil·les, especialment aptes per a les races en les quals es desitja evitar el fenomen del “dorée”.
Les pastes de cria SERINUS estan especialment ideades per a suplementar la dieta de les parelles reproductores en el moment en que han de péixer les cries. La seva aportació facilita i estimula aquesta tasca. Depenent de la seva forma de subministrament, les pastes de cria es classifiquen en mòrbides (Soft) i seques (Dry). Les pastes seques han estat dissenyades per a ser barrejades amb Microspheres hidratades o algun altre aliment que els aporti humitat. Les pastes mòrbides poden ser subministrades directament als ocells fins i tot com a complement a una dieta basada en mixtures de llavors. Totes les pastes «blanques» contenen nivells extremadament baixos de carotenoids i xantofil·les, garantint-se així que no donin lloc al fenomen del “dorée”.
Els productes inclosos en aquesta categoria permeten cobrir necessitats que no poden cobrir-se completament a través dels pinsos, o les que ja de per si no queden habitualment cobertes en les dietes basades en mixtures de llavors. Aquest és per exemple el cas de la sorra de sílice o del grit càlcic. Els nostres pinsos contenen sorra de sílice i fonts de calci, però solament en les quantitats adequades per a cobrir les seves necessitats habituals. Per tal que els ocells puguin autoregular-se i cobrir de forma més precisa les seves necessitats reals, és imprescindible que tinguin permanentment a la seva disposició Sílex Grit i Grit càlcic. Altres complements han estat ideats per a facilitar la preparació de germinats.
Les sondes toves per a la cria manual i els llits de panotxa de blat de moro són eines que faciliten la labor dels criadors i permeten millorar el benestar dels ocells. És important seleccionar el model més adequat de sonda en funció de la mida del pollet a alimentar.
Altres gammes de productes