La nostra labor de R+D

i+d-1
i+d-2
i+d-3

La labor de recerca ha estat i és el principal motor de la nostra companyia. En un àmbit de coneixement tan poc desenvolupat com és el de la nutrició i maneig d'espècies no destinades al consum, aquest compromís amb la generació pròpia d'informació és el que ens ha permès innovar i aportar millores realment significatives.

Instal·lacions

El nostre centre de cria de lloros grisos, així com un aviari multiespècie i una nurseria dedicats exclusivament als projectes de recerca, constitueixen les "seus" de la nostra labor d'I+D.

La Fundació Psittacus

La Fundació Psittacus és un actor fonamental a l'hora d'inspirar nous projectes de Recerca i Desenvolupament, que redundin de l'una o l'altra manera en benefici de l'avicultura i de les aus en general.

Actualment, bona part dels projectes es realitzen en coordinació amb la Fundació Psittacus. Això comporta que molts d'ells no estiguin orientats al desenvolupament de nous productes sinó al desenvolupament de protocols d'incubació artificial i cria integral, en espècies singulars; ja sigui per la seva dificultat (vegeu el projecte Eolophus roseicapilla), ja sigui per la seva important presència en els centres de cria (vegeu el projecte Nymphicus hollandicus). Així mateix la Fundació també ens insta a dur a terme projectes de recerca i desenvolupament que redundaran positivament en l'avifauna silvestre (vegeu el projecte Apus apus). D'altre banda, dediquem un important esforç a la labor d'ajustament i millora dels productes que ja tenim en el mercat. Estem convençuts que qualsevol producte és sempre susceptible de millora, i sovint els coneixements que obtenim durant la realització de determinats projectes, són també aplicables a productes ja existents.

Sempre tenim projectes de recerca i desenvolupament en curs, dirigits a la creació de nous productes que donin resposta a les demandes que els criadors, propietaris de mascotes i investigadors ens fan arribar. Alguns projectes poden iniciar-se i finalitzar-se en pocs mesos, però la major part d'ells suposen anys de feina. Al final del procés de desenvolupament, són els propis ocells dels nostres centres i dels centres de cria col·laboradors, els que ""validaran"" el resultat del projecte. Les observacions que ens transmeten els centres de cria amb els quals col·laborem, són absolutament fonamentals per al procés final d'ajustament i per a l'èxit dels projectes.

En avicultura, com en qualsevol àmbit de la vida, tot és susceptible de millora. I l'obtenció de nous coneixements és la via que ho possibilita.